Kody odbieranych odpadów


Kod odpadu
Rodzaj odpadu
03 01 05Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inny niż wymienione w 03 01 04
08 03 17*Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne
08 03 18Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17
09 01 10
Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii
09 01 11*
Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawieraj¹ce baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03
09 01 12
Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawieraj¹ce baterie inne niż wymienione w 09 01 11
13 02 04*
Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne
13 02 05*
Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych
13 02 06*
Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
13 02 07*
Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji
13 02 08*
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
13 03 06*
Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki
chlorowcoorganiczne inne nią wymienione w 13 03 01
13 03 07*
Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła nie zawierające związków
chlorowcoorganicznych
13 03 08*
Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03
01
13 03 09*
Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji
13 03 10*
Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła
15 01 01
Opakowania z papieru i tektury
15 01 02
Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03
Opakowania z drewna
15 01 04
Opakowania z metali
15 01 05
Opakowania wielomateriałowe
15 01 06
Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07
Opakowania ze szkła
15 01 09
Opakowania z tekstyliów
15 01 10*
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)
15 01 11*
Opakowania z metali zawieraj¹ce niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
15 02 02*
Sorbenty, materia³y filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
15 02 03
Sorbenty, materia³y filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne ni¿ wymienione w 15 02 02
16 01 03
Zużyte opony
16 01 08*
Elementy zawierające rtęć
16 01 09*
Elementy zawierające PCB
16 01 17
Metale żelazne
16 01 18
Metale nieżelazne
16 01 19
Tworzywa sztuczne
16 01 20
Szkło
16 01 21*
Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14
16 02 09*
Transformatory i kondensatory zawierające PCB
16 02 10*
Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09
16 02 11*
Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
16 02 12*
Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest
16 02 13*
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1)
inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
16 02 14
Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
16 02 15*
Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte
z zużytych urządzeń
16 02 16
Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione
w 16 02 15
16 06 01*
Baterie i akumulatory ołowiowe
16 06 02*
Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
16 06 03*
Baterie zawierające rtęć
16 06 04
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)
16 06 05
Inne baterie i akumulatory
16 80 01
Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
17 02 01
Drewno
17 02 02
Szkło
17 02 03
Tworzywa sztuczne
17 02 04*
Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)
17 04 01
Miedź, brąz, mosiądz
17 04 02
Aluminium
17 04 03
Ołów
17 04 04
Cynk
17 04 05
Żelazo i stal
17 04 06
Cyna
17 04 07
Mieszaniny metali
17 04 09*
Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
17 04 10*
Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne
17 04 11
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
17 06 01*
Materiały izolacyjne zawierające azbest
17 06 03*
Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne
17 06 04
Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
17 09 01*
Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć
17 09 02*
Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)
17 09 03*
Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawieraj¹ce substancje niebezpieczne
17 09 04
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
19 12 01
Papier i tektura
19 12 02
Metale żelazne
19 12 03
Metale nieżelazne
19 12 04
Tworzywa sztuczne i guma
19 12 05
Szkło
19 12 06*
Drewno zawierające substancje niebezpieczne
19 12 07
Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
19 12 08
Tekstylia
ex*19 12 11*
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne – z wyłączeniem odpadów stanowiących pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
ex*19 12 12
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – z wyłączeniem odpadów stanowiących pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
20 01 01
Papier i tektura
20 01 21*
Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23*
Urządzenia zawierające freony
20 01 33*
Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 34
Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 35*
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)
20 01 36
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
BLOG